Network Notepad 5.0.12 | Freeware

File Size : 1.7 Mb

Notepad Network یک نرم افزار سبک ویندوز است که به طور خاص برای کمک به ایجاد نمودارهای شبکه با استفاده از اشیاء از پیش تعیین شده و متن سفارشی طراحی شده است.

اطلاعات بیشتر در وبسایت اصلی نرم افزار : http://www.networknotepad.com/index.shtml