CodeCanyon – WordPress GDPR v1.5.14

Size: 890 Kb

به تازگی اتحادیه اروپا مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی را تصویب کرده است که به سایت ها الزام کرده است که حتما برای بازدیدکنندگان از سایت این مقررات را نمایش دهد.

GDPR ارایه شده در سایت دانلود رسانه به صورت All-in-One WP GDPR Solution یعنی نیاز نیست برای هر بخش پلاگین جداگانه نصب کنید… از دانلود رسانه Ultimate One را دریافت کنید.